شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ عطر خواستن تو، از تمام جانم فرار شده. انگار چشمهايت جادويم ميکند. تو آرامش مني.... منيباي جان.?
ساعت ویکتوریا
پاکزاد
0 امتیاز
0 برگزیده
217 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top