شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ عطر خواستن تو، از تمام جانم فرار شده. انگار چشمهايت جادويم ميکند. تو آرامش مني.... منيباي جان.?
چراغ جادو
پاکزاد
0 امتیاز
0 برگزیده
217 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top