شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ به چشمام خيره شو شايد يه چيزي تو چشام ديدي بفهمي که چقدر خوبي چه احساسي بهم ميدي ازين بن بست ديگه دورم يه دنيا پيش روم وا شد تموم راههاي بسته جلو چشماي من واشد. کنار من تمام تو چقد شبيه دنيامه عذابم پيش تو خوبه شبيه حس رويامه.
پاکزاد
@};-
ساعت ویکتوریا
پاکزاد
0 امتیاز
0 برگزیده
217 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top