شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

پاکزاد

+ شايد قشنگترين ديالوگ دنيا آنجا بود که پدر ژپتو به پينوکيو گفت: پسرم هميشه چوبي بمان. آدمها سنگي اند دنيايشان قشنگ نيست.
شايد کسي توي ايران توجه نکرده باشه، اما اولين نفر من بودم که کشف کردم:*پدر ژپتو همچين ديالوگي نداشته*...والا:)
پاکزاد
نميدونم پيامکش برام اومده بود . من ديالگشون رو حفظ نکروم مثل شما فعال نبودم.
منم حفظ نکردم:)
پاکزاد
بحله.
درب کنسرو بازکن برقی
پاکزاد
0 امتیاز
0 برگزیده
217 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top